Giới thiệu Bộ quy tắc ứng xử du lịch

Quyết định Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn Bình Thuận - (16/02/2017)

                                         
                      ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      TỈNH BÌNH THUẬN                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                      Số:  300   /QĐ-UBND         Bình Thuận, ngày  02   tháng  02 năm 2017
                                                                                                     
                                                                              QUYẾT ĐỊNH
    Về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
      
                                             CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
          Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
          Căn cứ Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới;
          Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục   yếu kém thúc đẩy phát triển du lịch;
          Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 25/10/2016 của Tỉnh ủy Bình Thuận về phát triển du lịch đến năm 2020;
         Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 102/TTr-SVHTTDL ngày 17/01/2017 về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
                                                                    QUYẾT ĐỊNH:
            
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
         Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ban Chấp hành Hiệp hội du lịch Bình Thuận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
         Nơi nhận:                                                                                                     KT. CHỦ TỊCH
        - Như Điều 3;                                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH
        - TT. Tỉnh ủy;
        - TT. HĐND tỉnh;
        - CT, các PCT UBND tỉnh;
        - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
        - Ban VHXH HĐND tỉnh;
        - Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh;
        - Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;                                                          Nguyễn Đức Hòa
        - Trung tâm Thông tin;
        - Lưu: VT, KGVX. Hương    

                                                              
 
 

Liên kết website

Copyright © 2014 Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận

Địa chỉ: 24 Nguyễn Tất Thành, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3 810 801 - Fax: (0252) 3 832 987. Email: ttxtdulichbinhthuan@gmail.com.
Ghi rõ nguồn: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch hoặc www.dulichbinhthuan.com.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Xuân Nghĩa – Trưởng Ban biên tập, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận
Giấy phép thiết lập Trang Thông tin Điện tử, tổng hợp trên Internet số 02/GP-TTĐT ngày 20/3/2019 do Sở TTTT Bình Thuận cấp.
Số người online: 62
Số lượt truy cập: 9912223
Thiết kế bởi Tính Thành