VN EN
Hotline: (0252) 3810 801 - (0252) 3608 222
16/02/2017
1261 lượt xem
Số: 300 /QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 02 tháng 02 năm 2017
16/02/2017
1270 lượt xem
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém thúc đẩy phát triển du lịch;

Video - Clips

Liên kết Website